Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Poppy Books betreffende de verkoop, levering en betaling van onze producten.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Poppy Books aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.4 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Poppy Books niet geaccepteerd.
1.5 Poppy Books houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2. Afbeeldingen
2.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de Poppy Books internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De artikelen van Poppy Books worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Poppy Books.
3.2 De prijzen zijn, indien niet anders vermeld in Euro en exclusief eventuele verzending.
3.3 Behoudens het geval van contante verkoop werken wij uitsluitend met vooruitbetaling.

Artikel 4. Leveringstermijnen
4.1 Poppy Books is gerechtigd tot het doen van deelleveringen na overleg met afnemer. Uiteraard wordt voor de verschillende leveringen dan slechts eenmaal verzendkosten in rekening gebracht.
4.2 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Poppy Books is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
4.3 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Poppy Books of haar leidinggevend personeel of indien anders is overeengekomen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5. Transport/verzendkosten
5.1 Kosten voor transport/verzending zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.
5.2 Bestellingen van meer dan € 50,00 worden altijd aangetekend/verzekerd verzonden
5.3 Transport/verzending naar een adres buiten Nederland worden alleen aangetekend/verzekerd verzonden, met uitzondering van België.

Artikel 6. Reclames
6.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Poppy Books. Na het verstrijken van deze termijn wordt Poppy Books geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Poppy Books ervan uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
6.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
6.3 Indien een reclame door Poppy Books gegrond wordt bevonden, kan Poppy Books overgaan tot het volgende:
A - de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B - het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij het vervangen artikel aan Poppy Books wordt afgegeven.
C - het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7. Retourgarantie
7.1 In het kader van de wet 'kopen op afstand' heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon, fax - het recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 7 werkdagen na de datum van aflevering deugdelijk en in de originele en ongeschonden verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons retour sturen. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag minus de porto voor verzending zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Artikel 8. Retourzending
8.1 Bij retourzending dient het product verpakt te zijn in de originele en ongeschonden verpakking.
8.2 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.

Artikel 9. Slotbepaling
9.1 Poppy Books houdt zich het recht voor deze algemene bepalingen te wijzigen en/of uit te breiden. In alle gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Poppy Books.